Học bổng

Đến châu Âu bằng học bổng như thế nào!

HỌC BỔNG DANISH STATE SCHOLARSHIP Cơ bản về hồ sơ của mình Undergraduate: Vietnam National University, Hanoi Major: Business Administration GPA: 3.73/4.0 Học bổng: Danish State Scholarship tại Copenhagen Business School (Aka CBS Scholarship) Và thêm vài hoạt động ngoại khoá cũng như học bổng nhỏ nhỏ lúc còn đang học đại học. Mình bắt […]

Đọc tiếp